Zamówienia publiczne

204/2019

12 czerwca 2019

DOSTAWA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA I MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH

Termin składania ofert: 27.06.2019 r. do godz.12:30

Termin otwarcia ofert: 27.06.2019 r. o godz.13:00

UWAGA: Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp, informuje, że zmienia treść SIWZ w sposób następujący: w pkt 3.3.5. SIWZ -  jest:

„Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.”                             Powinno być: „Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.” – zgodnie z treścią Ogłoszenia i treścią FORMULARZA OFERTY.                                                                                                                              Jednocześnie, z uwagi na ilość zadawanych pytań, na podstawie art.12a ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27 czerwca  2019 r. godz.12:30. Niniejsze zawiadomienie stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wszystkich wykonawców.

UWAGA: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

ODPOWIEDZI na pytania

Ogłoszenie

SIWZ

EDYTOWALNY formularz oferty

Edytowalny załącznik nr 2 - źródła światła

Edytowalny załącznik nr 2 - materiały elektrotechniczne

INFORMACJA z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

Wpis dodany przez: Anna Rybak 12-06-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 18-06-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 19-06-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 01-07-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 09-07-2019