Aktualności i wydarzenia

Klauzula informacyjna RODO

28 maja 2018

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych- RODO

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że administratorem Państwa danych jest Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. w Warszawie, Plac Defilad 1.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. RODO.

Nowe przepisy wprowadzają jednolite zasady ochrony danych osobowych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej.

 

RODO ustanawia przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, dane osobowe to informacje o określonej osobie fizycznej lub pozwalające jednoznacznie zidentyfikować osobę fizyczną. RODO dotyczy danych osobowych niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

 

Przepisy RODO określają przede wszystkim:

- kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem,

- obowiązki administratora Państwa danych osobowych,

- jakie przysługują prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,

- jakie obowiązki spoczywają na administratorze Państwa danych osobowych,

- wymagania dotyczące zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 

W załączeniu przesyłamy wymagane przez przepisy RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez ZPKiN sp. z o.o.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest  Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (01-901 Warszawa) zwany dalej ZPKiN .
 2. Administrator danych osobowych w ZPKiN dostępny jest pod adresem  e-mail: zarząd@pkin.pl.
 3. Udostępnione ZPKiN dane osobowe (zwane dalej danymi osobowymi Osób Uprawnionych)  są przetwarzane na cele związane z realizacją zadań ZPKiN, jak również służą prawidłowemu  wypełnianiu  obowiązków  Pracodawcy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych  przez ZPKiN  ma na celu  realizację obowiązków, o których mowa powyżej i odbywa się zgodnie z  obowiązującymi przepisami w szczególności:
 1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 2. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 3. Kodeksu pracy,
 4. innymi przepisami normującymi przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dane osobowe Osób  Uprawnionych są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców  za pośrednictwem Administratora, w celach  i w zakresach, o których mowa poniżej:
  1. podmiotom leczniczym współpracującym z ZPKiN w celu zapewnienia świadczeń leczniczych dla pracowników i członków ich rodzin,
  2. dostawcom usług zaopatrujących ZPKiN w rozwiązania techniczne, organizacyjne, prawne, doradcze, edukacyjne i rekreacyjne wspierające ZPKiN w prawidłowym zarządzaniu i wykonywaniu  obowiązków Spółki oraz realizowaniu zadań jako pracodawcy.
 2. Administrator nie korzysta z prawa podejmowania decyzji opierających się  wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych Osób Uprawnionych. 
 3. Dane osobowe Osób Uprawnionych nie są przekazywane do Państwa trzeciego tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. Administrator przechowuje dane Osób Uprawnionych przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie dokumentacji.
 5. Osobie uprawnionej przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych .
 6. Osobie Uprawnionej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach cytowanego na wstępie rozporządzenia oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt (24 godziny na dobę i 7 dni tygodnia), e-mail: zarząd@pkin.pl

 

  Z wyrazami szacunku

  Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o.